V2ray多合一脚本,支持VMESS+websocket+TLS+Nginx、VLESS+TCP+XTLS、VLESS+TCP+TLS等组合

bash <(curl -Ls https://raw.githubusercontent.com/hiifeng/v2ray/main/install_v2ray.sh)
https://v2xtls.org/v2ray%e5%a4%9a%e5%90%88%e4%b8%80%e8%84%9a%e6%9c%ac%ef%bc%8c%e6%94%af%e6%8c%81vmesswebsockettlsnginx%e3%80%81vlesstcpxtls%e3%80%81vlesstcptls%e7%ad%89%e7%bb%84%e5%90%88/

v2ray带伪装一键脚本Ubuntu版

apt install -y curl
bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/daveleung/hijkpw-scripts-mod/main/xray_mod1.sh) 

网页地址:

https://v2xtls.org/v2ray%e5%b8%a6%e4%bc%aa%e8%a3%85%e4%b8%80%e9%94%ae%e8%84%9a%e6%9c%acubuntu%e7%89%88/
bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/daveleung/hijkpw-scripts-mod/main/xray_mod1.sh)

其他参考教程:

https://telegra.ph/node-03-10
https://blog.upx8.com/3085
apt update -y          # Debian/Ubuntu 命令
apt install -y curl socat    #Debian/Ubuntu 命令
bash <(curl -Ls https://raw.githubusercontent.com/vaxilu/x-ui/master/install.sh) #X-ui面板安装
最后修改:2023 年 04 月 16 日
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏